ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณภาพในสตูดิโอ 24/01/2561 25/01/2561 25/01/2561 26/01/2561
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการควบคุมสัญญาณเสียงดิจิทัล 24/01/2561 25/01/2561
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2561 24/01/2561 24/01/2561
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง 22/01/2561 23/01/2561
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหญ้าแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/01/2561 29/01/2561 30/01/2561 30/01/2561
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Close Circuit Television) 10/11/2017
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้อง Webcam สำหรับติดตั้งที่เคาน์เตอร์บริการ 10/11/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด 25/09/2017 02/10/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ กระบอกตา สำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 20 กล้อง 22/09/2017 04/10/2017
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผลิตแถบตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด 30/08/2017 05/09/2017 12/09/2017 18/09/2017
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศักยกรรมตา ศักยกรรมกระดูกและไขสันหลัง จำนวน 1 ชุด 29/08/2017 04/09/2017 06/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างบริการเดินรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบไม่มีการจัดเก็บค่าโดยสาร 25/08/2017 07/09/2017 11/09/2017 19/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ, อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์14 พื้นที่จอดรถ4 25/08/2017 01/09/2017 07/09/2017 13/09/2017
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (DILATOMETER) จำนวน 1 ชุด 25/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 06/09/2017
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscope) จำนวน 1 ชุด 25/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 06/09/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฎิบัติการสี่ภาควิชา จำนวน 1 งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 25/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 01/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกระบวนการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายประจำปี 24/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา 24/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 06/09/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาจ้างโครงการขุดคูน้ำ 24/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต 23/08/2017 01/09/2017 06/09/2017 19/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารสถาบัน 3) 23/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 05/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ 22/08/2017 31/08/2017 04/09/2017 12/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต 21/08/2017 30/08/2017 04/09/2017 11/09/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 งาน 21/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 05/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน 21/08/2017 25/08/2017 30/08/2017 06/09/2017
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (ปิโตรเลียม) จำนวน 1 งาน 18/08/2017 31/08/2017 04/09/2017 18/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารหอพักวิทยนิเวศน์ อาคารหอพักจุฬานิเวศน์และอาคารหอพักจุฬานิวาส 18/08/2017 25/08/2017 01/09/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 2 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 2 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)