บริการซอฟต์แวร์

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตาม
ข้อตกลงของแต่ละโปรแกรม

ซอฟต์แวร์บางประเภทกำหนดให้ผู้ดูแลของหน่วยงานเท่านั้นสามารถดาวน์โหลดได้
โดยสามารถตรวจสอบได้จาก รายชื่อผู้ดูแลและจัดการซอฟท์แวร์สำหรับหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีผู้ดูแล สามารถโหลดเอกสารแบบฟอร์มคำร้องขอเป็นผู้ดูแล
ไฟล์ประเภท Word | ไฟล์ประเภท PDF