บริการซอฟต์แวร์

   บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตาม
ข้อตกลงของแต่ละโปรแกรม

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทโดย

  1. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงาน (กำหนดให้ผู้ดูแลของหน่วยงานเท่านั้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม  รายชื่อผู้ดูแลและจัดการซอฟท์แวร์สำหรับหน่วยงาน)
  2. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล