ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขายทอดตลาดถังคอนเทนเนอร์ (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด 19/10/2017 - 27/10/2017 30/10/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 280 รายการ ดาวน์โหลด 12/10/2017 - 19/10/2017 20/10/2017 20/10/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น G,1 อาคารสยามกิตต์ ดาวน์โหลด 29/08/2017 - 06/09/2017 11/09/2017 11/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 31/08/2017 - 08/09/2017 14/09/2017 14/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 31/08/2017 - 08/09/2017 15/09/2017 15/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งทางเดิน (catwalk) ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 30/08/2017 - 07/09/2017 12/09/2017 12/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 30/08/2017 - 07/09/2017 13/09/2017 13/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกอลูมิเนียมภายใน-ภายนอกอาคารวิทยกิตต์ ดาวน์โหลด 28/08/2017 - 05/09/2017 11/09/2017 11/09/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 101 รายการ ดาวน์โหลด 22/08/2017 - 01/09/2017 05/09/2017 06/09/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาด ดาวน์โหลด 22/08/2017 - 12/09/2017 18/09/2017 19/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Control) อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 25/08/2017 - 04/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งเครื่องผลิต O-Zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 25/08/2017 - 04/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดท่อดูดควัน(Kitchen Exhaust) ส่วนกลางอาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 25/08/2017 - 04/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน Park@Siam บริเวณสยามสแควร์ ดาวน์โหลด 23/08/2017 - 31/08/2017 05/09/2017 05/09/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 กล้อง ดาวน์โหลด 22/08/2017 - 31/08/2017 01/09/2017 04/09/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 22/08/2017 - 31/08/2017 01/09/2017 05/09/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 22/08/2017 - 31/08/2017 01/09/2017 05/09/2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเชิญชวนทั่วไปเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 18/08/2017 - 28/08/2017 31/08/2017 31/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบตะกอน(Sludge Pump) อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 21/08/2017 - 29/08/2017 04/09/2017 04/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 653 เครื่อง ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11/08/2017 - 23/08/2017 30/08/2017 31/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 48 เครื่อง ดาวน์โหลด 15/08/2017 - 24/08/2017 25/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลด 15/08/2017 - 24/08/2017 25/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเก้าอี้ จำนวน 384 ตัว ดาวน์โหลด 15/08/2017 - 24/08/2017 25/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนกลาง ดาวน์โหลด 15/08/2017 - 25/08/2017 29/08/2017 30/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2561 อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 15/08/2017 - 23/08/2017 28/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่ 20 จำนวน 3 ฉบับ ดาวน์โหลด 09/08/2017 - 18/08/2017 24/08/2017 25/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำระบบการจัดการการใช้ทรัพยากรและสถานที่ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 08/08/2017 - 18/08/2017 21/08/2017 22/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 08/08/2017 - 18/08/2017 21/08/2017 22/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่แอปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 08/08/2017 - 18/08/2017 21/08/2017 22/08/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)