ข้อมูลสำนักฯ

ความเป็นมา

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน ด้าน การเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจน การบริหารเป็นเวลานาน โดยในระยะแรกมี ลักษณะการใช้งานเฉพาะเครื่อง (stand alone) ต่อมา เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เริ่มเปลี่ยนเป็นการใช้งานแบบเครือข่าย และมหาวิทยาลัยมีงานที่ต้องการเชื่อมโยง มากขึ้น ดังนั้นใน 2530 จึงมีการสำรวจความเป็นไปได้ ในการสร้างเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUNET) จากนั้น เริ่มติดตั้งเครือข่ายสายใยแก้ว ในปี 2535 และเริ่มใช้งาน ในปี 2536

      เนื่องจากการพัฒนาเครือข่ายต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง และงบประมาณสูง มาก คณะกรรมการมหาวิทยาลัยที่ดูแลเรื่องนี้ จึงพัฒนาเครือข่ายในรูปของโครงการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานบริหารโครงการเครือข่าย ทำหน้า ที่ประสานด้านการบริหารจัดการ และดูแลด้านเทคนิคระบบเครือข่ายให้สมบูรณ์ โดยเร่งรัด และประสาน จัดตั้ง และวางระบบเครือข่ายให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2539

      เมื่อโครงการที่มีมูลค่าประมาณ 80 ล้านบาทนี้ เสร็จสิ้นลงในเดือนกันยายน 2539 ภารกิจด้านระบบเครือข่ายได้ขยายขอบเขตอย่างกว้างขวาง ทั้งการดูแลระบบ การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การให้บริการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายและโปรแกรม มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้ง สำนักเทคโนโลยีสารสน เทศ ขึ้นมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2539 เพื่อรับมอบภาระงานต่างๆ ของสำนักงาน โครงการเครือข่ายฯ ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดูแลรักษา การประสานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาและกำกับกรอบการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบเขตภารกิจ

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีขอบเขตภารกิจ ดังนี้

  1. เสนอแนวนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีเอกภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
  2. กำหนด กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระกิจที่รับผิดชอบ โดยใช้ระบบเครือ ข่ายสาย ใยแก้วเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน
  3. กลั่นกรองแผนเครือข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
  4. วาง มาตรฐานและกำกับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อ ประโยชน์การ เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคคล งบประมาณ วิชาการ นิสิต ให้เป็นระบบ ในภาพรวม ระดับ มหาวิทยาลัย
  5. บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ์ การเรียนทางไกลแบบสองทาง
  6. สร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
  7. ให้บริการทางวิชาการในรูปการให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ฐานะหน่วยงาน

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นสำนักเทียบเท่าสำนัก ต่างๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P3
รุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล
Mr. Rungroj Kittithawornkul
E-mail: Rungroj.K@chula.ac.th 
 
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P5
วีรเดช เพ็งกระจ่าง
Mr. Weeradach Phengkrajang
E-mail: Weeradach.P@Chula.ac.th 
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P3
รุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล
Mr. Rungroj Kittithawornkul
E-mail: Rungroj.K@chula.ac.th 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P5
เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์
Mr. Lerdpong Lerdpaisarnwong
E-mail: Lerdpong.L@Chula.ac.th 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P6
ปณิตา บุญมา
Ms. Panita Boonma
E-mail: Panita.B@Chula.ac.th 
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
บุญชัย โชติไพบูลย์พันธุ์
Mr. Boonchai Chotpaiboonpun
E-mail: Boonchai.C@Chula.ac.th 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร์
Mr. Surasak Julkananusart
E-mail: Surasak.J@Chula.ac.th
 
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ธราธร พรมสะอาด
Mr. Tharathorn Phromsa-ard
E-mail: Tharathorn.P@chula.ac.th

ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ชุติมา ตั้งใจขจร
Ms. Chutima Tangjaikajorn
E-mail: Chutima.Ta@Chula.ac.th 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โสภา รองเมือง
Ms. Sopa Rongmueang
E-mail: Sopa.R@Chula.ac.th 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วรรณอนงค์ พาชื่น
Ms. Wan-anong Phacheun
E-mail: Wananong.P@Chula.ac.th  
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
จินตนา เสริมพณิชกุล
Ms. Chintana Srempanichakul
E-mail: Chintana.Sr@Chula.ac.th 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ธรากร ชงเชื้อ
Mr. Tharakorn Chongchua
E-mail: Tharakorn.C@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อุดมชัย สุเทพารักษ์
Mr. Udomchai Sutheparaks
E-mail: Udomchai.S@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
วรพล  สงวนศักดิ์ภักดี
Mr. Worapol Sanguansakpakdee
E-mail: Worapol.S@Chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ณฐศร เบญจพล
Ms. Natasorn Benjapon
E-mail:  Natasorn.L@Chula.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ชิน เรืองวิไลรัตน์
Mr. Chin Ruengvilairat
E-mail: Chin.R@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ยิ่งสกล ใจบุญ
Mr. Yingsakol Jaiboon
E-mail: Yingsakol.J@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
พจน์ ปัญญวุฒิ
Mr. Poj Punyavut
E-mail: Poj.P@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
รัชนี มนุญพาณิชย์
Ms. Ratchanee Manoonpanich
E-mail: Ratchanee.M@chula.ac.th
     

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P7
ประสิทธิ์ หาญเสน่ห์ลักษณ์
Mr. Prasit Hansaneluck
E-mail: Prasit.H@Chula.ac.th 
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ณัฐชัย พิสุทธิวงษ์
Mr. Natthachai Phisutthiwong
E-mail: Natthachai.P@Chula.ac.th 
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
นิเวศ พรวรรณะศิริเวช
Mr. Nivet Ponvannasirivetch
E-mail: Nivet.P@Chula.ac.th  
 
  เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8
สาคร ปรีดาศักดิ์
Mr. Sakorn Preedasak
E-mail: Sakorn.P@Chula.ac.th 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
มานะ ชมวงษ์
Mr. Mana Chomwong
E-mail: Mana.C@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
วศิน ทรัพย์เจริญศรี
Mr.Vasin Subjarounsee
E-mail: Vasin.S@Chula.ac.th
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ระบบสารสนเทศ) P8
สุทธิวา สิทธิสังข์
Mr.Suttivar Sittisung
E-mail: Suttivar.S@Chula.ac.th
   

งานด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P3
ชยา ลิมจิตติ
Mr. Chaya Limchitti
E-mail:  Chaya.L@Chula.ac.th
 
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อริสรา บุญมา
Miss Arisara Boonma
E-mail: Arisara.B@chula.ac.th

งานด้านธุรการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
พรทิพย์ งามเกตุวิรุฬห์
Ms. Pornthip Ngarmketwirun 
E-mail: Pornthip.N@Chula.ac.th 
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P7
จันทร์เพ็ญ ทิวาวงษ์
Ms. Janphen Tiwawong
E-mail: Janphen.T@chula.ac.th 
  พนักงานสถานที่ บ1
สุชาติ พงษ์ทอง
Mr. Suchat Pongthong
E-mail: Suchat.P@Chula.ac.th