eduroam คืออะไร

eduroam (http://www.eduroam.org) เป็นเครือข่ายโรมมิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่ออำนวยความ สะดวกให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันสมาชิกสามารถใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้ โดยสถาบันต้นสังกัด

อธิบายอย่างง่าย ๆ ดังนี้
1. username ของ CUNET ยกตัวอย่าง lfirst (เช่นเดียวกับตอนเข้าระบบอีเมลและระบบระบุตัวตัน) เมื่อใช้ eduroam ก็จะใช้เป็น lfirst@eduroam.chula.ac.th
 
2. eduroam คือ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งสามารถใช้ account ที่ใช้งานอยู่ของมหาวิทยาลัยตัวเอง นำไปใช้ได้เมื่อไปเยี่ยมชม, ดูงาน ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการด้วยนั้น
 
เช่น นิสิตหรือบุคลกรของจุฬาฯ ไปประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่ออยู่ที่นั้นสามารถใช้ username ดังกล่าวเชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ของที่ มช. ได้เลย
หรือ
นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ณ จุฬาฯ ก็สามารถใช้ username ของ มข. เชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ในจุฬาฯ ได้
 
3. จะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยใดร่วมมือบ้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก http://eduroam.uni.net.th  และ http://www.eduroam.org