ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้ บริการ(จุฬาฯ)เก็บไว้มีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่เก็บไว้ประกอบด้วยหมายเลขไอพี วันและเวลาที่เริ่มใช้และสิ้นสุดการใช้งาน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

ทั้งเป็นไปตาม ข้อ 5, 6 แห่งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550