ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศแจ้งการให้บริการ WiFi ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

 ประกาศแจ้งการให้บริการ WiFi ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวถนนอังรีดูนังต์ โดยวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00  น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 อาคารวิศวฯ 100 ปี โรงอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารอรุณ สรเทศน์  สมาคมนิสิตเก่า อาคารห้องน้ำรวม จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

และส่งผลให้ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการบริการ WiFi จะใช้กลับมาให้บริการได้ตามปกติหลังจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าดังกล่าว

ประกาศแจ้งการให้บริการ WiFi ในคณะรัฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2561

 ประกาศแจ้งการให้บริการ WiFi ในคณะรัฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 น. ถึงวันจันทรืที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 5.00 น.

โดย อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ อาคารวรภักดิพิบูลย์ อาคารเกษมอุทยานิน(รัฐศาสตร์ 60 ปี) อาคารจอดรถ 3 และโรงอาหารรวม อาคารกิจกรรมนิสิต 1, 2 จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

และส่งผลให้ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)ภายในคณะรัฐศาสตร์ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการบริการ WiFi จะใช้กลับมาให้บริการได้ตามปกติหลังจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าดังกล่าว

หน้า