ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแบบเสมือน (CUNET VPN service)

เป็นบริการที่ทำให้ ผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย, การเข้าถึง File Sharing, การเข้าถึง Print Server, หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย