(ร่าง) TOR

หน่วยงาน เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะผ่าซากพร้อมระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2562
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 410 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและจัดการพื้นที่ชั้น 4 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2562
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารจันทนยิ่งยง 19 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเจลเพอมิเอชันโคมาโตกราฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ขอบเขตของงานจ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 5000 Lumens จำนวน 14 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 29 เครื่อง จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ร่าง) ประกาศ/เอกสารประกวดราคา/ขอบเขตของงานจ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2562
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่าง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Pre cool Air Unit ชั้น 5 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 11 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ Temperature Controller For transformer อาคารจัตุรัสจามจุรี 22 มี.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ซื้อวัสดุประกอบอาหาร จำนวน 10 ประเภท 22 มี.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่างประกวดราคาซื้อโต๊ะห้องประชุม จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี ชนิดมือหิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ร่าง) ประกาศ/เอกสารประกวดราคา/ขอบเขตของงานจ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสำนักงานหน่วยสรีรวิทยาฯ จำนวน 1 งานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่างประกวดราคาซื้อรถกระเช้าบูมศอก 18 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่างประกวดราคาจ้างงานตรวจประเมินภายนอก สำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 + OEM จำนวน 72 เครื่อง 14 มี.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ Dentoform จำนวน 160 อัน 12 มี.ค. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มี.ค. 2562

หน้า