(ร่าง) TOR

หน่วยงาน เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 09 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1. ดาวน์โหลด
 2. ดาวน์โหลด
 3. ดาวน์โหลด
 4. ดาวน์โหลด
 5. ดาวน์โหลด
 6. ดาวน์โหลด
 7. ดาวน์โหลด
 8. ดาวน์โหลด
 9. ดาวน์โหลด
 10. ดาวน์โหลด
 11. ดาวน์โหลด
 12. ดาวน์โหลด
 13. ดาวน์โหลด
 14. ดาวน์โหลด
 15. ดาวน์โหลด
 16. ดาวน์โหลด
 17. ดาวน์โหลด
 18. ดาวน์โหลด
 19. ดาวน์โหลด
 20. ดาวน์โหลด
 21. ดาวน์โหลด
 22. ดาวน์โหลด
 23. ดาวน์โหลด
 24. ดาวน์โหลด
 25. ดาวน์โหลด
 26. ดาวน์โหลด
 27. ดาวน์โหลด
 28. ดาวน์โหลด
 29. ดาวน์โหลด
 30. ดาวน์โหลด
 31. ดาวน์โหลด
 32. ดาวน์โหลด
 33. ดาวน์โหลด
 34. ดาวน์โหลด
 35. ดาวน์โหลด
 36. ดาวน์โหลด
 37. ดาวน์โหลด
 38. ดาวน์โหลด
 39. ดาวน์โหลด
 40. ดาวน์โหลด
 41. ดาวน์โหลด
 42. ดาวน์โหลด
 43. ดาวน์โหลด
 44. ดาวน์โหลด
 45. ดาวน์โหลด
 46. ดาวน์โหลด
 47. ดาวน์โหลด
 48. ดาวน์โหลด
 49. ดาวน์โหลด
 50. ดาวน์โหลด
 51. ดาวน์โหลด
 52. ดาวน์โหลด
 53. ดาวน์โหลด
 54. ดาวน์โหลด
 55. ดาวน์โหลด
 56. ดาวน์โหลด
 57. ดาวน์โหลด
 58. ดาวน์โหลด
 59. ดาวน์โหลด
 60. ดาวน์โหลด
 61. ดาวน์โหลด
 62. ดาวน์โหลด
 63. ดาวน์โหลด
 64. ดาวน์โหลด
 65. ดาวน์โหลด
 66. ดาวน์โหลด
 67. ดาวน์โหลด
 68. ดาวน์โหลด
 69. ดาวน์โหลด
 70. ดาวน์โหลด
 71. ดาวน์โหลด
 72. ดาวน์โหลด
 73. ดาวน์โหลด
 74. ดาวน์โหลด
 75. ดาวน์โหลด
 76. ดาวน์โหลด
 77. ดาวน์โหลด
 78. ดาวน์โหลด
 79. ดาวน์โหลด
 80. ดาวน์โหลด
 81. ดาวน์โหลด
 82. ดาวน์โหลด
 83. ดาวน์โหลด
 84. ดาวน์โหลด
 85. ดาวน์โหลด
 86. ดาวน์โหลด
 87. ดาวน์โหลด
 88. ดาวน์โหลด
 89. ดาวน์โหลด
 90. ดาวน์โหลด
 91. ดาวน์โหลด
 92. ดาวน์โหลด
 93. ดาวน์โหลด
 94. ดาวน์โหลด
 95. ดาวน์โหลด
 96. ดาวน์โหลด
 97. ดาวน์โหลด
 98. ดาวน์โหลด
 99. ดาวน์โหลด
 100. ดาวน์โหลด
 101. ดาวน์โหลด
 102. ดาวน์โหลด
 103. ดาวน์โหลด
 104. ดาวน์โหลด
 105. ดาวน์โหลด
 106. ดาวน์โหลด
 107. ดาวน์โหลด
 108. ดาวน์โหลด
 109. ดาวน์โหลด
 110. ดาวน์โหลด
 111. ดาวน์โหลด
 112. ดาวน์โหลด
 113. ดาวน์โหลด
 114. ดาวน์โหลด
 115. ดาวน์โหลด
 116. ดาวน์โหลด
 117. ดาวน์โหลด
 118. ดาวน์โหลด
 119. ดาวน์โหลด
 120. ดาวน์โหลด
 121. ดาวน์โหลด
 122. ดาวน์โหลด
 123. ดาวน์โหลด
 124. ดาวน์โหลด
 125. ดาวน์โหลด
 126. ดาวน์โหลด
 127. ดาวน์โหลด
 128. ดาวน์โหลด
 129. ดาวน์โหลด
 130. ดาวน์โหลด
 131. ดาวน์โหลด
 132. ดาวน์โหลด
 133. ดาวน์โหลด
 134. ดาวน์โหลด
 135. ดาวน์โหลด
 136. ดาวน์โหลด
 137. ดาวน์โหลด
 138. ดาวน์โหลด
 139. ดาวน์โหลด
 140. ดาวน์โหลด
 141. ดาวน์โหลด
 142. ดาวน์โหลด
 143. ดาวน์โหลด
 144. ดาวน์โหลด
 145. ดาวน์โหลด
 146. ดาวน์โหลด
 147. ดาวน์โหลด
 148. ดาวน์โหลด
 149. ดาวน์โหลด
 150. ดาวน์โหลด
 151. ดาวน์โหลด
 152. ดาวน์โหลด
 153. ดาวน์โหลด
 154. ดาวน์โหลด
 155. ดาวน์โหลด
 156. ดาวน์โหลด
 157. ดาวน์โหลด
 158. ดาวน์โหลด
 159. ดาวน์โหลด
 160. ดาวน์โหลด
 161. ดาวน์โหลด
 162. ดาวน์โหลด
 163. ดาวน์โหลด
 164. ดาวน์โหลด
 165. ดาวน์โหลด
 166. ดาวน์โหลด
 167. ดาวน์โหลด
 168. ดาวน์โหลด
 169. ดาวน์โหลด
 170. ดาวน์โหลด
 171. ดาวน์โหลด
 172. ดาวน์โหลด
 173. ดาวน์โหลด
 174. ดาวน์โหลด
 175. ดาวน์โหลด
 176. ดาวน์โหลด
 177. ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศ ประกวดราคา งานแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพัก 1905 อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 10 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศ ประกวดราคา งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบร่วมอะไหล่สิ้นเปลือง 05 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคางานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ ๒๕๖ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (โรงภาพยนตร์ลิโด เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำทางเดินภายในสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศ ประกวดราคา งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบร่วมอะไหล่สิ้นเปลือง 10 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 03 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารสยามสแควร์วัน 29 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้ง แผงรั้วเลื่อนพับสแตนเลสแบบแมนวล (manual) บริเวณทางเข้า-ออก รอบพื้นที่สยามแสควร์ จำนวน 22 จุด ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 29 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อและติดตั้ง BUS WAY Plug-in อาคารวิทยกิตติ์ 29 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่าชั้น 11 ส่วนอาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี 28 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Control) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHOUSE) 28 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องครัว Kichen Exhaust Fan จำนวน ๑๔ เครื่อง อาคารสยามสแควร์วันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 23 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ VRV (Variable Refrigerant Volume) ส่วนบริหารสยามกิตติ์ 22 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Building Automation System (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดงานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำชั้น 15 ส่วนอาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง 03 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็นบริเวณโถงลิฟท์ ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างบริการสุุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารสยามสแควร์วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 01 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ Emergecy Light อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่สวนหลวงสแควร์และพื้นที่อุทยาน100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างบริการป้องกันและกำจัดมด หนู แมลงสาบ ยุง และปลวก อาคารสยามสแควร์วัน 31 ก.ค. 2561

หน้า