ร่างประกาศ ประกวดราคา งานแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพัก 1905 อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี