ร่างประกวดราคางานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ ๒๕๖ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (โรงภาพยนตร์ลิโด เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)