ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารสยามสแควร์วัน

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
29 ส.ค. 2561