ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี