ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ Temperature Controller For transformer อาคารจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
22 มี.ค. 2562