ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างจ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก อาคารสยามสแควร์วัน