ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Back up Rubrik Appliance ปี 2562