ร่างประกวดราคาจ้างล้างท่อ Kitchen Exhaust Fan อาคารจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
03 ม.ค. 2562