ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Fire Alarm อาคารจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
03 ม.ค. 2562