ร่างประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงรอยต่ออาคารภายนอกบริเวณโซน AB และ BC จานชั้น G ถึงชั้น ๕ ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
20 ธ.ค. 2561