ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี 20 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1. ดาวน์โหลด
 2. ดาวน์โหลด
 3. ดาวน์โหลด
 4. ดาวน์โหลด
 5. ดาวน์โหลด
 6. ดาวน์โหลด
 7. ดาวน์โหลด
 8. ดาวน์โหลด
 9. ดาวน์โหลด
 10. ดาวน์โหลด
 11. ดาวน์โหลด
 12. ดาวน์โหลด
 13. ดาวน์โหลด
 14. ดาวน์โหลด
 15. ดาวน์โหลด
 16. ดาวน์โหลด
 17. ดาวน์โหลด
 18. ดาวน์โหลด
 19. ดาวน์โหลด
 20. ดาวน์โหลด
 21. ดาวน์โหลด
 22. ดาวน์โหลด
 23. ดาวน์โหลด
 24. ดาวน์โหลด
 25. ดาวน์โหลด
 26. ดาวน์โหลด
 27. ดาวน์โหลด
 28. ดาวน์โหลด
 29. ดาวน์โหลด
 30. ดาวน์โหลด
 31. ดาวน์โหลด
 32. ดาวน์โหลด
 33. ดาวน์โหลด
 34. ดาวน์โหลด
 35. ดาวน์โหลด
 36. ดาวน์โหลด
 37. ดาวน์โหลด
 38. ดาวน์โหลด
 39. ดาวน์โหลด
 40. ดาวน์โหลด
 41. ดาวน์โหลด
 42. ดาวน์โหลด
 43. ดาวน์โหลด
 44. ดาวน์โหลด
 45. ดาวน์โหลด
 46. ดาวน์โหลด
 47. ดาวน์โหลด
 48. ดาวน์โหลด
 49. ดาวน์โหลด
 50. ดาวน์โหลด
 51. ดาวน์โหลด
 52. ดาวน์โหลด
 53. ดาวน์โหลด
 54. ดาวน์โหลด
 55. ดาวน์โหลด
 56. ดาวน์โหลด
 57. ดาวน์โหลด
 58. ดาวน์โหลด
 59. ดาวน์โหลด
 60. ดาวน์โหลด
 61. ดาวน์โหลด
 62. ดาวน์โหลด
 63. ดาวน์โหลด
 64. ดาวน์โหลด
 65. ดาวน์โหลด
 66. ดาวน์โหลด
 67. ดาวน์โหลด
 68. ดาวน์โหลด
 69. ดาวน์โหลด
 70. ดาวน์โหลด
 71. ดาวน์โหลด
 72. ดาวน์โหลด
 73. ดาวน์โหลด
 74. ดาวน์โหลด
 75. ดาวน์โหลด
 76. ดาวน์โหลด
 77. ดาวน์โหลด
 78. ดาวน์โหลด
 79. ดาวน์โหลด
 80. ดาวน์โหลด
 81. ดาวน์โหลด
 82. ดาวน์โหลด
 83. ดาวน์โหลด
 84. ดาวน์โหลด
 85. ดาวน์โหลด
 86. ดาวน์โหลด
 87. ดาวน์โหลด
 88. ดาวน์โหลด
 89. ดาวน์โหลด
 90. ดาวน์โหลด
 91. ดาวน์โหลด
 92. ดาวน์โหลด
 93. ดาวน์โหลด
 94. ดาวน์โหลด
 95. ดาวน์โหลด
 96. ดาวน์โหลด
 97. ดาวน์โหลด
 98. ดาวน์โหลด
 99. ดาวน์โหลด
 100. ดาวน์โหลด
 101. ดาวน์โหลด
 102. ดาวน์โหลด
 103. ดาวน์โหลด
 104. ดาวน์โหลด
 105. ดาวน์โหลด
 106. ดาวน์โหลด
 107. ดาวน์โหลด
 108. ดาวน์โหลด
 109. ดาวน์โหลด
 110. ดาวน์โหลด
 111. ดาวน์โหลด
 112. ดาวน์โหลด
 113. ดาวน์โหลด
 114. ดาวน์โหลด
 115. ดาวน์โหลด
 116. ดาวน์โหลด
 117. ดาวน์โหลด
 118. ดาวน์โหลด
 119. ดาวน์โหลด
 120. ดาวน์โหลด
 121. ดาวน์โหลด
 122. ดาวน์โหลด
 123. ดาวน์โหลด
 124. ดาวน์โหลด
 125. ดาวน์โหลด
 126. ดาวน์โหลด
 127. ดาวน์โหลด
 128. ดาวน์โหลด
 129. ดาวน์โหลด
 130. ดาวน์โหลด
 131. ดาวน์โหลด
 132. ดาวน์โหลด
 133. ดาวน์โหลด
 134. ดาวน์โหลด
 135. ดาวน์โหลด
 136. ดาวน์โหลด
 137. ดาวน์โหลด
 138. ดาวน์โหลด
 139. ดาวน์โหลด
 140. ดาวน์โหลด
 141. ดาวน์โหลด
 142. ดาวน์โหลด
 143. ดาวน์โหลด
 144. ดาวน์โหลด
 145. ดาวน์โหลด
 146. ดาวน์โหลด
 147. ดาวน์โหลด
 148. ดาวน์โหลด
 149. ดาวน์โหลด
 150. ดาวน์โหลด
 151. ดาวน์โหลด
 152. ดาวน์โหลด
 153. ดาวน์โหลด
 154. ดาวน์โหลด
 155. ดาวน์โหลด
 156. ดาวน์โหลด
 157. ดาวน์โหลด
 158. ดาวน์โหลด
 159. ดาวน์โหลด
 160. ดาวน์โหลด
 161. ดาวน์โหลด
 162. ดาวน์โหลด
 163. ดาวน์โหลด
 164. ดาวน์โหลด
 165. ดาวน์โหลด
 166. ดาวน์โหลด
 167. ดาวน์โหลด
 168. ดาวน์โหลด
 169. ดาวน์โหลด
 170. ดาวน์โหลด
 171. ดาวน์โหลด
 172. ดาวน์โหลด
 173. ดาวน์โหลด
 174. ดาวน์โหลด
 175. ดาวน์โหลด
 176. ดาวน์โหลด
 177. ดาวน์โหลด
 178. ดาวน์โหลด
 179. ดาวน์โหลด
 180. ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( Close Circuit Television ) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้าง งานแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพัก 1905 อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ต.ค. 2561 01 พ.ย. 2561 01 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ ๒๕๖ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(โรงภาพยนต์ลิโด้ เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะ ไหล่สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี 17 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพักอาศัยเลขที่ 2301 อาคารจัตุรัสจามจุรี 17 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี 16 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำทางเดินภายในสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์อุทยาน๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561 08 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 19 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (อัพเดต) 19 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 19 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารสยามกิตติ์ 14 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี 11 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHOUSE 10 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบแห้ง (DRY TYPE TRANSFORMER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องครัว(Kitchen Exhaust) จำนวน ๑๔ เครื่อง อาคารสยามสแควร์วัน 06 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ VRV (Variable Refrigerant Volume) ส่วนบริหารสยามกิตติ์ 04 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Building Automation System (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561 03 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้ง แผงรั้วเลื่อนพับสแตนเลสแบบแมนวล (manual) บริเวณทางเข้า-ออก รอบพื้นที่สยามแสควร์ จำนวน 22 จุด ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดงานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561 24 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำชั้น 15 ส่วนอาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่สวนหลวงสแควร์และพื้นที่อุทยาน100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง 22 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็น 21 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ Emergech light 21 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561

หน้า