ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการระบบการสัญจร-โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาและระบบระบายน้ำ (เศรษฐศาสตร์-ประตูรัฐศาสตร์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ส.ค. 2562 07 ส.ค. 2562 07 ส.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน 02 ส.ค. 2562 05 ส.ค. 2562 05 ส.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ชั้น 25 อาคารจัตุรัสจามจุรี 26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 40 เครื่อง 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้า อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารวิทยพัฒนา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องโพเทนชิโอสแตต/กัลวาโนสแตต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 23 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ 22 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจักรกลเซอร์โวพร้อมชุดควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลขนาด 300W จำนวน 2 ชุด 22 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานสำนักบริหารกิจการนิสิต เพื่อจัดการชุดข้อมูลออนไลน์ (SA System and Transformation) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่ 21 จำนวน 3 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อปืนสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสยามกิตติ์ ด้วยวิธี E-bidding 19 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักบริหารกิจการนิสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction) จำนวน 1 เครื่อง 11 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง 09 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน 05 ก.ค. 2562 08 ก.ค. 2562 08 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับวัดฮอร์โมนโดยเทคนิค ELISA จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ค. 2562 08 มิ.ย. 2562 09 ก.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ชั้น ๑๐ ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ก.ค. 2562 04 ก.ค. 2562 06 ส.ค. 2562 05 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่่อง Micro injection molding machine จำนวน 1 เครื่อง 03 ก.ค. 2562 04 ก.ค. 2562 04 ก.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคา เลขที่ 23/2562 ซื้อ computing server and data Storage system จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2562 01 ก.ค. 2562 02 ก.ค. 2562 01 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคา จ้างแก้ไขและซ่อมงานภายในห้องพักอาศัยเลขที่ 1703 อาคารจัตุรัสจามจุรี 27 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดสแกนในช่องปาก จำนวน 1 ชุด 26 มิ.ย. 2562 04 ก.ค. 2562 04 ก.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคา เลขที่ 22/2562 ซื้อชุดเครื่องดมยาสลบและมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562

หน้า