ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะผ่าซากพร้อมระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 พ.ค. 2562 07 พ.ค. 2562 07 พ.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเอกสารวิทยานิพนธ์ 03 พ.ค. 2562 07 พ.ค. 2562 07 พ.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พ.ค. 2562 03 พ.ค. 2562 03 พ.ค. 2562
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2562 01 พ.ค. 2562 02 พ.ค. 2562 01 พ.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง 24 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2562
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 5000 Lumens จำนวน 14 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 29 เครื่อง จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ Temperature Controller For Transformer อาคารจัตุรัสจามจุรี 18 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องเรียนและพื้นที่ทำงานศิลปะ ชั้น 6 อาคารจุฬาวิชช์ 1 17 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน 11 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าบูมศอก 18 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะห้องประชุม จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562
คณะครุศาสตร์ ซื้อวัสดุประกอบอาหาร จำนวน 10 ประเภท 05 เม.ย. 2562 09 เม.ย. 2562 28 มี.ค. 2562 09 เม.ย. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง 04 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อ Storage Area Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02 เม.ย. 2562 03 เม.ย. 2562 08 เม.ย. 2562 03 เม.ย. 2562
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01 เม.ย. 2562 02 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562 02 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 เม.ย. 2562 02 เม.ย. 2562 02 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างงานตรวจประเมินภายนอก สำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2562 01 เม.ย. 2562 01 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคา เลขที่ 20/2562 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2562 04 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคา เลขที่ 19/2562 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี ชนิดมือหิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2562 04 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Energy Valve โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 27 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 26 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562
คณะเภสัชศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างปรับระบบท่อน้ำ CW อาคารพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามหจุรี 22 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ Dentoform จำนวน 160 อัน 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ชั้น 17 อาคารจัตุรัสจามจุรี 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562

หน้า