ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะครุศาสตร์ จ้างอาจารย์ช่วยสอน ดาวน์โหลด 31 ต.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ จ้างเหมาจ่ายดูแลทำความสะอาดบ้านพักศูนย์บริการวิชาการจิรายุฯ จ.ระยอง ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ชั้น 5 เป็นห้อง Mini Concert ดาวน์โหลด 25 ก.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดพิมพ์คู่มือนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้าง Sound engineer 11 ครั้ง โครงการในพระราชดำริ เรื่อง เพลงเรื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ อว64.16/03888 ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4230001194 ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่อว.64.2.71/0625 ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่อว.64.2.71/0651 ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ อว64.16/03844 ดาวน์โหลด 15 ก.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายวีดีโอ ดาวน์โหลด 15 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 15 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ อว64.16/03745 ดาวน์โหลด 12 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ดาวน์โหลด 12 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ อว64.16/03602 ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ อว64.16/03385 ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อของที่ระลึก โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นและเสนอแนวคิดการพัฒนากรีฑาสถานแห่งชาติ ดาวน์โหลด 10 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำหนังสือรู้ลึกกับจุฬาฯ เล่ม 2 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำเสื้อโปโลสีม่วง จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Gate Valve, Two Way Valve Electric Actuator, Strainer และท่อน้ำเย็น ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งจ้างตรวจสอบระบบพร้อมเปลี่ยนชุด Spring Check Valve ของระบบ Booster Pump ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ อว 64.17/คพ.(ว)0387 ดาวน์โหลด 05 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4230001191 ดาวน์โหลด 05 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ Data logger จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 05 ก.ค. 2562

หน้า