ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02193 ดาวน์โหลด 26 เม.ย. 2562
คณะครุศาสตร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 40 เครื่อง ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02021 ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01931 ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและทำความสะอาดคูน้ำ จำนวน 1 งาน ใบสั่งจ้างเลขที่ ศธ 0512/03304 ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรม Adobe สำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1 License สัญญาเลขที่ 64/62 ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01930 ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01831 ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01982 ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01523 ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01742 ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ จอวินิจฉัยภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02012 ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01854 ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ ศธ 0512.16/01921 ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01833 ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02053 ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01928 ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02023 ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02055 ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01273 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02051 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0312 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0311 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4230001186 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02025 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02022 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02017 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0329 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ ใบสั่งจ้างเลขที่ ศธ 0512/03157 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562

หน้า