ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะห้องประชุม จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปรแกรมระบบบริหารข้อมูลเพื่อการจัดทำงบประมาณประจำปี สำหรับสำนักงานคณบดี จำนวน 1 โปรแกรม วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการเดินทางโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารขนทิ้งเศษวัสดุและปรับสภาพพื้นที่บริเวณหมอน34 จำนวน 14 คูหา วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถตู้สนง. ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ 2 คัน ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2562
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิลม์กรองแสงและสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารจามจุรี 10 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม2562 (พื้นที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม2562 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องเรียนและพื้นที่ทำงานศิลปะ ชั้น 6 อาคารจุฬาวิชช์ 1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ 1. ผนังสำเร็จรูป ลดเสียงสะท้อน พร้อมติดตราพระเกี้ยวและตัวอักษร จำนวน 1 ชุด 2. ป้ายชื่ออาคาร จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Thermogravimetry (TGA) จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 ราย วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำฝนพร้อมท่อส่งน้ำ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม2562(ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณไวรัส HIV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 55 กล่อง วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์นามบัตร จำนวน 100 แผ่น วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 9 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งภายในห้องชาร์ปและบ่อรับน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารวิทยกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผนังกระจกและอลูมิเนียมคอมโพสิตสูงภายนอกอาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562

หน้า