ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการสะท้อนประเด็นโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนจากประสบการณ์ร่วมของมหาวิทยาลัยพันธมิตร และโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การมีส่วนร่วมของพลเมือง 4.0 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานและดำเนินโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การมีส่วนร่วมของพลเมือง 4.0 ณ ประเทศไทย และเมืองโซโล สุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารส่วนกลาง-อาคารมหิตลาธิเบศร) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารชีววิทยาและเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยน Battery เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generater และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่อง Pegasus 4D (GCxGC-TOFMS) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบอาคารประจำปี 2562 อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข UPS EMERSON วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า กฟน.จากระบบ 12kV เป็น 24kV อาคารสยามกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดปั๊มน้ำระบายความร้อนของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ CDP-03 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมชุดปั๊มน้ำระบายความร้อนของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ CDP-02 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อง ICP-OES จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) จำนวน 1 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยนชุด Smoke Detector ระบบ Fire Alarm อาคารระเบียงจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์และหาปริมาณสารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเคร่ื่องวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุนโดยวิธีคัดเลือก รุน วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจร Interface Card Supervisor Engine จำนวน 2 ชุด วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 12 ก.ค. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ RICOH รุ่น SPC261 จำนวน 8 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 ก.ค. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 3 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 ก.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 ก.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุฐานข้อมูล วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 6 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระดาษเช็ดหน้ากล่อง จำนวน 72 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Pro M451 NW จำนวน 8 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานรื้อและติดตั้งกระจกหลังช่องลิฟต์ หมายเลข 8 อาคารสยามกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562

หน้า