แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เครื่อง ICP-OES จำนวน 1 เครื่อง) 26 เม.ย. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมเครื่อง CHN628S (LECO) 26 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงอาคารจามจุรี 6 จำนวน 1 งาน 25 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โครงการพัฒนาระบบงานสำนักบริหารกิจการนิสิต เพื่อจัดการชุดข้อมูลออนไลน์ (SA System and Data Transformation) 24 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหมอน๓๔ 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณพื้นที่ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางชั้น 20,18,16 17 เม.ย. 2562
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถตู้โดยสาร (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2562 11 เม.ย. 2562
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 เม.ย. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 09 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างผลิตวีดิทัศน์สื่อสารยุทธศาสตร์ 3 สร้าง 1 ก้าว ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน) 09 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเฝ้าระวัง แก้ไข และให้คำปรึกษาการสื่อสารภาวะวิกฤตในสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน) 09 เม.ย. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเผยแพร่แผนจ้าง 1. ซ่อมเครื่อง TEM JEM-2100 2 ซ่อมเครื่อง FESEM JSM-7610F 09 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการที่ได้รับจัดสรรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายในอาคารปฎิบัติการรวม และอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (จุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 10)) 05 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างโครงการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล จำนวน 1 งาน) 04 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างปรับปรุงอาคารจามุจรี 10 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน) 04 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและจัดการพื้นที่ชั้น 4 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ) 03 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 20 เครื่อง) 02 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ) 02 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อโปรแกรมจำลองทางวิศวกรรมเพื่อการศึกษา ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution จำนวน 1 โปรแกรม 01 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1. จ้างปรับปรุงสายเมนและตู้สาขาโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 2. จ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและทำความสะอาดคูน้ำ 3. จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารจามจุรี 6) 01 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดทำภูมิทัศน์ภายในและบริเวณรอบเรือนเพาะชำ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ) 01 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างปรับปรุงคัดเตอร์ระเบียงชั้น G-20 อาคารวิทยกิตติ์ 28 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบ Two wire remote เพื่อให้สามารถควบคุมสั่งการระบบแสงสว่าง 28 มี.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศแผนการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงเรือนแกะ นครปฐม จำนวน 1 หลัง 27 มี.ค. 2562
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์ 27 มี.ค. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศแผนจ้างซ่อมเครื่อง X-Ray Fluorescence (WDXRF) S8 Tiger 27 มี.ค. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศแผนจ้างซ่อมเครื่อง X-Ray Diffraction 25 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) 22 มี.ค. 2562
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน 22 มี.ค. 2562

หน้า