แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างตัดชุดแข่งขันกีฬาสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,320 ชุด จำนวน 1 งาน 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 5 รายการ) 19 ก.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซ่อมเครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) 19 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารชีววิทยาและเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ) 18 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารมหามกุฏ อาคารคลุ้ม วัชโรบล (เคมี ฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 17) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ) 18 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ 15 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ (1. ซื้อระบบห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ 2. ซื้อระบบ Cloud จำนวน 1 ระบบ) 09 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมสัตว์ภายใต้ชื่อรายการ ผู้พิทักษฺ์รักโฮ่งเหมียว จำนวน 1 งาน) 09 ก.ค. 2562
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ 09 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเพิ่มแผนการจัดซื้อและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ระบบเติมอากาศภายในพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 6-15 อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นห้องไฟฟ้า Shaft OB ชั้น 2,3 อาคารจัตุรัสจามจุรี 08 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบห้องประชุมและห้องเรียนแบบ Interactive Learning จำนวน 1 ระบบ) 05 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน2รายการ ส่วนบริหารกิจการตลาด 05 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านทิศใต้ อาคารตลาดสามย่าน 05 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 รายการ ของส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน 05 ก.ค. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแผนการจัดจ้างเหมารายปี 2 รายการ คือ งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารฯ และ งานจ้างบริหารรักษาความสะอาด อาคาร 60 ปีฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 04 ก.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ จัดจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(ระยะที่ 2) 03 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างพัฒนา Data Warehouse และ Big Data จำนวน 1 ระบบ) 03 ก.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเครื่องวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน ประจำปี 2562 03 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ (1. ซื้อ WiFi แนวราบ จำนวน 1 ระบบ 2. ซื้อ WiFi แนวดิ่ง จำนวน 1 ระบบ) 02 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม(อาคารส่วนกลาง) จำนวน 1 งาน 02 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างโครงการจัดการพลังงาน โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (อาคารจามจุรี 4) จำนวน 1 งาน 02 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, ขนาดใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 857 เครื่อง) 01 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1. จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน 2. จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 661 เครื่อง) 01 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 17 อัตรา จำนวน 1 งาน 01 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เครื่องแบ่งบรรจุซองยาอัตโนมัติสำหรับสัตว์ประเภทไพรเมท จำนวน 1 ชุด 28 มิ.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อระบบปรับอากาศสำรองสำหรับห้องกักกัน จำนวน 1 ระบบ 28 มิ.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า กำจัดวัชพืชและการดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 28 มิ.ย. 2562

หน้า