ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร ราคากลาง (บาท) วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลางซื้อกระดาษรังผึ้ง 26 เม.ย. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล 163710 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ราคากลางโครงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและจัดการพื้นที่ชั้น 4 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 5,600,000.- บาท 17 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ราคากลางเครื่องเจลเพอมิเอชันโคมาโตกราฟ จำนวน 1 ชุด 2,160,000.- บาท 11 เม.ย. 2562
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ราคากลาง การจัดพิมพ์วารสารสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 52 200000 04 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ราคากลาง การจัดพิมพ์วารสารสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 51 200000 04 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง 26 มี.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 มี.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ 977300 15 มี.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ราคากลาง เครื่องไมโครมอเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 270000 12 มี.ค. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง 2,700,000.- 11 มี.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 600,000.- บาท 08 มี.ค. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 2 เครื่อง 700,000.- 06 มี.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง 1,007,400 26 ก.พ. 2562
สถาบันภาษา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง 636000 26 ก.พ. 2562
สถาบันภาษา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง 795000 26 ก.พ. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง เครื่องวัดและบันทึกค่ารังสือาทิตย์ 140,000 25 ก.พ. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 711 อาคารพรีคลินิก (ศตวรรษที่ 2) จำนวน 1 งาน 22 ก.พ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลางเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1,290,000.- บาท 21 ก.พ. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ราคากลาง โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ 350960 20 ก.พ. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโต๊ะผ่าซากพร้อมระบบ จำนวน 1 ชุด 18 ก.พ. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ประกาศราคากลางงานจัดซื้อฝักบัวล้างตัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน จำนวน 14 ชุด 18 ก.พ. 2562
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างลามิเนตและเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนปกหนังสือ 2 ขนาด 22 รายการ 15 ก.พ. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสำนักงานหน่วยสรีรวิทยาฯ จำนวน 1 งาน 11,593,706.12 บาท 14 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ราคากลาง การจัดพิมพ์วารสารสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 48 200000 13 ก.พ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน จำนวน 1 งาน 12 ก.พ. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 8 รายการ 4,532,848.00 11 ก.พ. 2562

หน้า