ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร ราคากลาง (บาท) วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการชั้น 18 จำนวน 1 งาน 15 ก.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง งานติดตั้งระบบภาพและเสียงย้ายตู้คอนโทรลพร้อมเดินสายสัญญาณ 12 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 12 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจักรกลเซอร์โวพร้อมชุดควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลขนาด 300W จำนวน 2 ชุด 12 ก.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง ซ่อมแซมห้องน้ำ 09 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 4,800,000.00 บาท 08 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้า อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 05 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction) จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (SOCIAL INNOVATION HUB) จำนวน 1 งาน 2,975,000.00 บาท 04 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง 02 ก.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง จัดทำการบันทึกเสียง ถอดเทแและแปลเป็นภาษาอังกฤษ 02 ก.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง จัดทำคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์รูปธรรมศึกษา 02 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง เครื่องโพเทนชิโอสแตต/กัลวาโนสแตต จำนวน 1 ชุด 851,000.- บาท 28 มิ.ย. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 27 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Micro injection molding machine จำนวน 1 เครื่อง 26 มิ.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารส่วนกลาง - อาคารมหิตลาธิเบศร) จำนวน 1 งาน จำนวน 1 งาน 4,250,000.00 บาท 26 มิ.ย. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 มิถุนายน 2562 : ราคากลาง ชุดสแกนในช่องปาก จำนวน 1 ชุด 1800000 21 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง 18 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน 18 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างควบคุมงานโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 106,110,000 17 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ราคากลาง จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 235 ชุด ประจำปี 2562 172965.50 17 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ราคากลาง จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 104860 บาท 17 มิ.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานโครงการการจัดการระบบการสัญจร-โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาและระบบระบายน้ำ (เศรษฐศาสตร์-ประตูรัฐศาสตร์) จำนวน 1 งาน 2,550,000.00 บาท 12 มิ.ย. 2562
ศูนย์สัตว์ทดลอง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานฝ่ายธุรการ ศูนย์สัตว์ทดลอง 722500 11 มิ.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานโครงการซ่อมแซมดาดฟ้า อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลาง งานจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 482 เครื่อง 30 พ.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลางซื้อชุดฝึกทดลองระบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 27 พ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ราคากลาง เครื่อง ICP-OES จำนวน 1 เครื่อง 4,000,000.- บาท 24 พ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ราคากลาง เครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1,290,000.- บาท 22 พ.ค. 2562

หน้า