ประกาศอื่นๆ

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 24 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2562
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ประกาศขายทอดตลาด 22 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ยกเลิกประกาศสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกประกาศผ้ได้รับการคัดเลือกงานปูแผ่นพื้นทางเท้าคอนกรีต ซ.จุฬาฯ50(2ฝั่ง) 21 มี.ค. 2562
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญยื่นซองประมูลขายเพลทที่ใช้แล้ว 18 มี.ค. 2562
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญยื่นซองประมูลขายเศษกระดาษ 18 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างเสาเข็ม โครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) 14 มี.ค. 2562
คณะนิติศาสตร์ การใช้สถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร 11 ก.พ. 2562
คณะนิเทศศาสตร์ (ร่าง)ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตัดต่อแบบ NLE(Nonlinear) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด และแรงดัด (Universal Testing Machine) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 14 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ ๒ บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่องชั้น ๑๑ โซน C อาคารัจตุรัสจามจุรี 14 ม.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร จำวน 10 ประเภท 24 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 09 พ.ย. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศยกเลิกซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับระดับงานวิจัย พร้อมชุดบันทึกภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 09 พ.ย. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดิน จำนวน 1 เครื่อง 09 พ.ย. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศยกเลิกซื้อชุดการทดลองการวัดรังสีแกมมาด้วยระบบ MCA จำนวน 1 ชุด 05 พ.ย. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน จำนวน 1 งาน 07 พ.ย. 2561
คณะนิเทศศาสตร์ รายละเอียดทางเทคนิคตามคำของบประมาณ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ลิฟต์) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 พ.ย. 2561
คณะนิเทศศาสตร์ ข้อกำหนดและรายละเอียดงานสแกนเอกสารวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 พ.ย. 2561
คณะนิเทศศาสตร์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องบินคับวิทยุติดกล้อง (Drone) จำนวน 2 เครื่อง ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 พ.ย. 2561
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศยกเลิก ประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เจล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำทางเดินภายในสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์อุทยาน100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12 ต.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำภูมิทัศน์ภายในและบริเวณเรือนเพาะชำ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมูลขายเศษกระดาษ 13 ก.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ส.ค. 2561
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายหลักในสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ High Power จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ค. 2561

หน้า