รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ PDF icon สขร.1 เดือนมีนาคม 2562.pdf 26 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพากรการเกษตร แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 PDF icon แบบ สขร_ 1 รายเดือน_มีนาคม62.pdf 04 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพากรการเกษตร แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 PDF icon แบบ สขร_ 1 รายเดือน_กุมภาพันธ์62.pdf 03 มี.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพากรการเกษตร แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 PDF icon แบบ สขร_ 1 รายเดือน_มกราคม62.pdf 03 ก.พ. 2562
สำนักวิชาทรัพากรการเกษตร แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 PDF icon แบบ สขร_ 1 รายเดือน_ธันวาคม61.pdf 02 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพากรการเกษตร แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 PDF icon แบบ สขร_ 1 รายเดือน_ตุลาคม61.pdf 01 พ.ย. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ PDF icon แบบ สขร_ 1 ประจำเดือน มค.62.pdf 18 เม.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ PDF icon แบบ สขร_ 1 ประจำเดือน ธค.61.pdf 18 เม.ย. 2562
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์) PDF icon สขร-พยาบาล-มีค62.pdf 17 เม.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 PDF icon แบบ สขร_ 1 (มีนาคม).pdf 11 เม.ย. 2562
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 คณะจิตวิทยา PDF icon scan0204.pdf 03 เม.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2562 PDF icon แบบ-สขร.-1-มี.ค.-62.pdf 11 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 61 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 61 คณะสถาปัตย์.pdf 11 เม.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 PDF icon 34874_แบบ สขร_ 1 (เดือนมี.ค.62).pdf 11 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 61 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 61 คณะสถาปัตย์.pdf 11 เม.ย. 2562
แบบรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562.pdf 09 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 61 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 61 คณะสถาปัตย์.pdf 10 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 62 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 62 คณะสถาปัตย์.pdf 10 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 62 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 62 คณะสถาปัตย์.pdf 10 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 62 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 62 คณะสถาปัตย์ .pdf 10 เม.ย. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 PDF icon แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562.pdf 04 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ PETROMAT Mar2019 03 เม.ย. 2562
ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน ม.ค.62 PDF icon แบบสรุปผลการดำเนินการจัะดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม62.pdf 28 มี.ค. 2562
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ PDF icon แบบสขร.1-กพ62.pdf 20 มี.ค. 2562
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สขร.1 PDF icon แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf 14 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ PDF icon สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf 13 มี.ค. 2562
แบบรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 13 มี.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ 2562 PDF icon 201903111505_0001-A.pdf 28 ก.พ. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค 2562 PDF icon 201903111505_0001-B.pdf 31 ม.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 2561 PDF icon 201903111504_0001-E.pdf 31 ต.ค. 2561

หน้า