รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ PDF icon สขร.1 เดือนมิถุนายน 2562.pdf 18 ก.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย 2562 PDF icon 201907181410_0001-6.pdf 18 ก.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค 2562 PDF icon 201907181408-5.pdf 18 ก.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย 2562 PDF icon 201907181408_0001-4.pdf 18 ก.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 PDF icon Copy of แบบ สขร_ 1 (ล่าสุด).pdf 18 ก.ค. 2562
สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 PDF icon สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.pdf 04 มิ.ย. 2562
สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนเมษายน 2562 PDF icon สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนเมษายน 2562.pdf 01 พ.ค. 2562
สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนมีนาคม 2562 PDF icon สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนมีนาคม 2562.pdf 01 เม.ย. 2562
สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 PDF icon สรุปผลและการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf 01 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ PDF icon แบบ_สขร_1(มิ.ย.62).pdf 12 ก.ค. 2562
แบบรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 11 ก.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 PDF icon สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 05 ก.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 PDF icon สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 05 ก.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2562 PDF icon สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2562 05 ก.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2562 PDF icon สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2562 05 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สถาบัยวิจัยพลังงาน) PDF icon 20190630 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใน.pdf 28 มิ.ย. 2562
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือนมิถุนายน 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์) PDF icon สขร-พยาบาล-มิย62.pdf 03 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ศูนย์เชี่ยวชาญฯ ไฟฟ้ากำลัง) PDF icon แบบ สขร.1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พ.ค. 2562.pdf 02 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-PETROMAT มิถุนายน 2562 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-PETROMAT มิถุนายน 2562 01 ก.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 PDF icon แบบสรุปผลการดำเนินการจัะดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์.pdf, PDF icon แบบสรุปผลการดำเนินการจัะดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม.pdf, PDF icon แบบสรุปผลการดำเนินการจัะดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน.pdf 01 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 คณะสถาปัตย์ PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 62 คณะสถาปัตย์.pdf 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ PDF icon สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.pdf 24 มิ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 PDF icon แบบ สขร_ 1 วิทยาศาสตร์ (พฤษภาคม).pdf 14 มิ.ย. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 PDF icon 20190605 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรา.pdf 03 มิ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 PDF icon แบบ-สขร.-1-พ.ค.-62.pdf 11 มิ.ย. 2562
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์) PDF icon สขร-พยาบาล-พค62-1.pdf 11 มิ.ย. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ PDF icon แบบ สขร_1(พ.ค.62) - natchaya suksing.pdf 10 มิ.ย. 2562
แบบรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 10 มิ.ย. 2562
แบบรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเม.ยและพค 62 PDF icon แบบสขร.1-เมยและพค62.pdf 07 มิ.ย. 2562
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 คณะจิตวิทยา PDF icon scan0239.pdf, PDF icon scan0240.pdf 05 มิ.ย. 2562

หน้า