รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
แบบรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 62 PDF icon แบบสขร.1-1มีค62.pdf 25 เม.ย. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562) PDF icon แบบ สขร_ 1 รายไตรมาส2.pdf 24 เม.ย. 2562
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (1มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562 (พยาบาลศาสตร์) PDF icon แผนการจัดซื้อไตรมาส 2.pdf 23 เม.ย. 2562
ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ PDF icon 36754_ข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 2.pdf 19 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 PDF icon รายงานข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศผ.pdf 11 เม.ย. 2562
ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 PDF icon ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 14 ก.พ. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไดรมาส (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ PDF icon สขร สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 12 ก.พ. 2562
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อครุภัณฑ์ในรอบ 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 PDF icon แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์_2562 08 ก.พ. 2562
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561 (พยาบาลศาสตร์) PDF icon แผนการจัดซื้อไตรมาส 1.pdf 04 ก.พ. 2562
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (1ตุลาคม 2561-31ธันวาคม 2561) คณะจิตวิทยา PDF icon E77670K7X113276_02202019_113817_004134.pdf 04 ก.พ. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 (ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF icon ไตรมาส 1 ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 29 ม.ค. 2562
ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 PDF icon รายงานจัดซื้อจ้างเกิน1แสนไตรมาส121012019143909.pdf 21 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้ิื้้อจัดจ้างวิทยาลัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประจำไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค 61) PDF icon ต.ค18012019180029.pdf, PDF icon พย18012019175707.pdf, PDF icon ธค18012019175924.pdf 18 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 PDF icon cphs_Oct 2018.pdf, PDF icon cphs_Nov 2018.pdf, PDF icon cphs_Dec 2018.pdf 14 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 PDF icon ข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 1(วิธีประกาศเชิญชวน).pdf, PDF icon 15665_ข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 1 (วิธีเฉพาะเจาะจง).pdf 14 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561) PDF icon แบบ สขร_ 1 รายไตรมาส1.pdf 05 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) PDF icon แบบ สขร_ 1วิทยาศาสตร์ (ตุลาคม).pdf, PDF icon แบบ สขร_ 1 วิทยาศาสตร์(พฤศจิกายน).pdf, PDF icon แบบ สขร_ 1 วิทยาศาสตร์(ธันวาคม).pdf 04 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 PDF icon ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 26 ธ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 PDF icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 07 ธ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 PDF icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 07 ธ.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 PDF icon ผลการดำเนินงาน เผยแพร่เดือน ตค.61.pdf, PDF icon ผลการดำเนินงาน เผยแพร่เดือน พย.61.pdf 03 ธ.ค. 2561
ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 PDF icon 201811271332.pdf 29 ต.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 PDF icon ไตรมาส 4 ข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf 12 ต.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 PDF icon ไตรมาส 4 ข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคา.pdf 12 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ PDF icon Chula11-09-61 (1).pdf 11 ก.ย. 2561
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 4 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561) PDF icon ไตรมาส 4.pdf 29 ส.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 PDF icon เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ด้วยวิธี e-auction.pdf, PDF icon เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาทวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf 13 ก.ค. 2561
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2561) PDF icon ไตรมาส 3.pdf 02 ก.ค. 2561
ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 PDF icon 201811271331_0001-1.pdf 23 เม.ย. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 PDF icon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ไตรมาสที่2_วิธีเฉพาะ.pdf 18 เม.ย. 2561

หน้า