ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/00128 ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ตู้ชุมสาย 1 อาคารจามจุรี 1 จำนวน 1 ตู้ สัญญาเลขที่ 47/62 ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ชุดที่ได้จัดซื้อก่อนปี พ.ศ.2557 จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ 49/62 ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/00147 ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/0034 ซื้อ Access Control ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/1369 จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Dot Martrix ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/1341 จ้างบำรุงรักษาระบบ Q-Doc ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ ศธ 0512.16/07742 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องตรวจวัดสเปกตรัม จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 มกราคม 2562 : ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เครื่องผลิตน้ำกลั่น จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 มกราคม 2562 : ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เครื่องขยายคลองรากฟัน จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 มกราคม 2562 : ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เครื่องกรอกระดูกและฟันชนิดปรับอัตราทดและมีน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อเครื่องตรวจวัดสเปกตรัม จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/00089 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างเปลี่ยนแผ่นบังรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า ชั้น 13 จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 12 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างขอซ่อมแซมปรับปรุงเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 12 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลด 11 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/07730 ดาวน์โหลด 10 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/00004 ดาวน์โหลด 10 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/00015 ดาวน์โหลด 10 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลด 10 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 มกราคม 2562 : เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง ดาวน์โหลด 10 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/00043 ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/00040 ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มกราคม 2562 : จ้างงานบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร (2 เดือน) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มกราคม 2562 : จ้างงานบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร (1 เดือน) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มกราคม 2562 : บริการดูแลรักษาเครื่อง Dental Simlator จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มกราคม 2562 : จ้างซ่อมตู้เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มกราคม 2562 : จ้างซ่อมตู้เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562

หน้า