ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะครุศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ TONER HP รุ่น CF283A วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28 ธ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อประปา ชั้น 19 ห้อง 1924 อาคารมหามกุฏ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง vacuum pump จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูม้วนเล็ก จำนวน 39 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม จำนวน 25 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อม Autoclavc ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ยี่ห้อ HIRAYAMA หมายเลขครุภัณฑ์ 340280000204 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type A/C) เลขสินทรัพย์ 340200000255 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type A/C) เลขสินทรัพย์ 340200000273 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง FAX จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาตั้งกล้องวีดีโอ จำนวน 1 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถตู้โดยสาร 12 ที่่นั้ง และรถจักรยานยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2562

หน้า