แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อโปรแกรมจำลองทางวิศวกรรม (Engineering Simulation Software) 16 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 ม.ค. 2562
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 14 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ม.ค. 2562
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาโครงการสัมมนาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 10 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเฝ้าติดตามและการจัดการพลังงานของระบบไฟถนน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวารสาร จำนวน 16 รายการ 09 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 มกราคม 2562 : แผนการจัดซื้อ Gloves : disposable ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 08 ม.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ม.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 07 ม.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 ม.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างพัฒนาระบบสำหรับเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะของระบบ Lesspaper และระบบ ITSM จำนวน 1 ระบบ) 04 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ 02 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 27 ธ.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(โครงการห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) สำหรับพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัย จำนวน 1 โครงการ) 27 ธ.ค. 2561
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน เรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนจังหวัดน่าน ปี 2562” 26 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 : แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 24 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 : แผนการจัดซื้อ เครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา จำนวน 1 เครื่อง 24 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 24 ธ.ค. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อและอนุญาตใช้สิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 License) 24 ธ.ค. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างพัฒนา Data Gateway จำนวน 1 ระบบ) 24 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศดผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกและภายใน อาคารสยามกิตติ์ 24 ธ.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องสำรวจ จำนวน 4 ชุด 24 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) 20 ธ.ค. 2561
คณะครุศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการล้างภาชนะและทำความสะอาดศูนย์อาหาร 19 ธ.ค. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศแผนการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสำนักงานหน่วยสรีรวิทยาฯ 19 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของเครื่อง Micro CT จำนวน 1 เครื่อง 18 ธ.ค. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องสาธิตพร้อมระบบปรับอากาศฯ จำนวน 1 ระบบ 17 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 ธันวาคม 2561 : แผนการจัดซื้อ เครื่องบ่มเพาะเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง 14 ธ.ค. 2561

หน้า