ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร ราคากลาง (บาท) วันที่ประกาศเผยแพร่
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างลามิเนตและเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนปกหนังสือ 2 ขนาด 20 รายการ 17 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมจำลองทางวิศวกรรม (Engineering Simulation Software) 16 ม.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลางซ่อมแซมลิฟท์ 16 ม.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ราคากลางการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect 16 ม.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ราคากลางการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect 16 ม.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราคากลางซ่อมแซมปั๊มน้ำ 15 ม.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ราคากลาง การจ้างปรับปรุงระบบBAS และOAU 14 ม.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ราคากลาง Network Switch แบบLayer 3 14 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเฝ้าติดตามและการจัดการพลังงานของระบบไฟถนน จำนวน 1 งาน 09 ม.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ จ้างบริการล้างภาชนะและทำความสะอาดศูนย์อาหาร 684,800.00 บาท 09 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ราคากลาง การจ้างล้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำประปา จำนวน 2 บ่อ 140,277 บาท 09 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 มกราคม 2562 : ราคากลาง ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ 08 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 มกราคม 2562 : ราคากลาง Gloves : disposable ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 3320000 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง เครื่องบ่มเพาะเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง 800000 27 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง เครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา จำนวน 1 เครื่อง 1250000 27 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1240000 27 ธ.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ ราคากลางเครื่องตรวจวัดรังสีแกมม่า จำนวน 1 เครื่อง 946,333.- บาท 27 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง 210000 20 ธ.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลางเครื่องวัดอุณหภูมิ F0 ในอาหารกระป๋องแบบมีสาย จำนวน 1 ชุด 669,994.- บาท 18 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง จ้างบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร (ระยะเวลา 1 เดือน) จำนวน 1 งาน 18460.80 17 ธ.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท.พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 รายการ 17 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง เครื่องขยายคลองรากฟัน จำนวน 3 เครื่อง 255000 13 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง 150000 13 ธ.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างเคลือบปกหนังสือ ราคากลางเคลือบปก 20 รายการ 06 ธ.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ การจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "สถาบันขงจื่อ" ฉบับที่ 47 200000 06 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง เครื่องดูดผงอะคริลิค จำนวน 2 เครื่อง 04 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ธันวาคม 2561 : ราคากลาง เครื่องวัดสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง 200000 04 ธ.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศราคากลาง งานซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเฝ้าติดตามและการจัดการพลังงานของระบบไฟถนนในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 03 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2561 : ราคากลาง เครื่องผลิตน้ำกลั่น จำนวน 1 เครื่อง 300000 28 พ.ย. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศราคากลาง ซื้อ โต๊ะผ่าตัดสเตนเลสปรับระดับได้ จำนวน 7 ตัว 700000 28 พ.ย. 2561

หน้า