นิสิตจะเข้าใช้ระบบอีเมลได้อย่างไร

นิสิตจะเข้าใช้ระบบอีเมลได้อย่างไร

Username คือ เลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย)

ตัวอย่าง เลขประจำตัวนิสิต 573 45678 00 Username คือ 57345678

 

การใช้อีเมล (First.L@Student.chula.ac.th) ในการเข้าระบบจะทำให้เข้าระบบไม่ได้