นิสิตใหม่รับรหัสผ่าน

นิสิตใหม่รับรหัสผ่าน

(Password for New Student) 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2562

(Graduate 2019)

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 2562

(Undergraduate 2019)

Sasin Student

Academic Year 2019

 

ข้อควรปฏิบัติ
  1. ​เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ทดสอบรหัสผ่านเมนู Reset Password ก่อน

  2. แนะนำให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และตั้งคำถาม-คำตอบ เพื่อกรณีลืมรหัสในภายหลัง รหัสผ่านต้องไม่เกิน 16 หลัก

  3. ไม่ควรเปลี่ยนรหัสผ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกในเวลาติดกัน ควรเว้นระยะเวลา 20 นาที

  4. หากเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ทดสอบเข้า Reset Password อีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าใช้งานได้จริง

  5. หากไม่สามารถเข้าระบบของสำนักงานการทะเบียน สำหรับบันทึกข้อมูลลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ (จท.19/จท.20) โปรดติดต่อสำนักงานการทะเบียน โทร. 0-2218-0016

ทดสอบรหัสผ่าน

1. ทดสอบเข้าระบบ Reset Password

2. ทดสอบระบุตัวตนการใช้อินเตอร์เน็ต

 

เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่านจะสามารถรีเซ็ตได้ด้วยตนเอง

 คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านและตั้งคำถาม