(ร่าง) TOR

เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 08 พ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 24 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาโรคในสัตว์ทดลองและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 25 เม.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด 24 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาโรคในสัตว์ทดลองและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 18 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 4 ชุด 18 เม.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 1 ชุด 03 เม.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 03 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาโรคในสัตว์ทดลองและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 31 มี.ค. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 4 ชุด 31 มี.ค. 2017

หน้า

Subscribe to (ร่าง) TOR