(ร่าง) TOR

เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ 26 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ จำนวน 6 ชุด 25 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน 25 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างดูแลสวน สนามและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 06 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารและจัดทำตาข่ายกันนก อาคารบรมราชกุมารี 05 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิทยพัฒนา 04 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อด้วยไอน้ำแบบสุญญาศชนิด 2 ประตู และระบบ พร้อมติดตั้ง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ระบบ 03 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน จำนวน 680 ตัว 27 มิ.ย. 2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 1 อาคาร 27 มิ.ย. 2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบ Internet อาคารสระบุรี 4,5,6 จำนวน 1 งาน 20 มิ.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายสำหรับองค์กร จำนวน 1 ระบบ 16 มิ.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ 16 มิ.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ 16 มิ.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารหอพักนิสิต 13 มิ.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 คัน 09 มิ.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ 23 พ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี 22 พ.ค. 2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 17 พ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 19 พ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 08 พ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 24 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาโรคในสัตว์ทดลองและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 25 เม.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด 24 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาโรคในสัตว์ทดลองและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 18 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 4 ชุด 18 เม.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 1 ชุด 03 เม.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 03 เม.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาโรคในสัตว์ทดลองและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 31 มี.ค. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 4 ชุด 31 มี.ค. 2017

หน้า

Subscribe to (ร่าง) TOR