ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
15 ม.ค. 2561
AttachmentSize
PDF icon TOR1332.46 KB
PDF icon TOR21.95 MB
PDF icon TOR31.39 MB