(ร่าง)ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง 01 มีนาคม 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ 21 กุมภาพันธ์ 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ 07 กุมภาพันธ์ 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 03 กุมภาพันธ์ 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานการใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 05 มกราคม 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ 25 พฤศจิกายน 2016
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง 23 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน 22 กันยายน 2016
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 14 กันยายน 2016
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาเช่าวงจรสื่ออสารอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 09 กันยายน 2016

หน้า

Subscribe to (ร่าง)ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์