(ร่าง)ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและทำเทคนิคพิเศษ จำนวน 1 ชุด
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ขนาด 1600 CC จำนวน 7 คัน 14 มี.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง 06 มี.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง 01 มี.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ 21 ก.พ. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ 07 ก.พ. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 03 ก.พ. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานการใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 05 ม.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ 25 พ.ย. 2016
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง 23 พ.ย. 2016

หน้า

Subscribe to (ร่าง)ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์