ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด 17/05/2017 25/05/2017 30/05/2017 07/06/2017
คณะนิเทศศาสตร์ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงกายภาพและขยายพื้นที่ ภาควิชาวาทวิทยา 05/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 26/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 1 ชุด 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่อโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง 25/04/2017 03/05/2017 09/05/2017 19/05/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและทำเทคนิคพิเศษ จำนวน 1 ชุ 19/04/2017 24/04/2017 25/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ขนาด 1600 CC จำนวน 7 คัน 05/04/2017 18/04/2017 20/04/2017 27/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่อโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง 21/03/2017 28/03/2017 04/04/2017 19/04/2017
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 17/03/2017 30/03/2017 04/04/2017 20/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง 17/03/2017 28/03/2017 31/03/2017 11/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ 14/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 03/04/2017
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 02/03/2017 07/03/2017 09/03/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ confocal laser scanning_อ จำนวน 1 ชุด 20/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 06/03/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด 20/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 07/03/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 เครื่อง 20/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 07/03/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 20/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 06/03/2017
สำนักงานการทะเบียน ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall
สำนักงานการทะเบียน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองและกู้ฟื้นข้อมูล
สำนักงานการทะเบียน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองและกู้ฟื้นข้อมูล
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (ปิโตรเลียม) จำนวน 1 งาน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ ประกวดราคาการบริการดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)