ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารสถาบัน 3) PDF icon 2269-1.pdf
PDF icon 2269-2.pdf
PDF icon 2269-3.pdf
23/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 05/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ PDF icon 2256-0.pdf 22/08/2017 31/08/2017 04/09/2017 12/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต PDF icon 25600811-5-1.pdf
PDF icon 25600811-5-2.pdf
PDF icon 25600811-5-3.pdf
PDF icon 25600811-5-4.pdf
21/08/2017 30/08/2017 04/09/2017 11/09/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 งาน PDF icon 2267-0.pdf 21/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 05/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน PDF icon 2117-0.pdf 21/08/2017 25/08/2017 30/08/2017 06/09/2017
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (ปิโตรเลียม) จำนวน 1 งาน PDF icon 25600811-4-1.pdf
PDF icon 25600811-4-2.pdf
18/08/2017 31/08/2017 04/09/2017 18/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารหอพักวิทยนิเวศน์ อาคารหอพักจุฬานิเวศน์และอาคารหอพักจุฬานิวาส PDF icon 2193-0.pdf 18/08/2017 25/08/2017 01/09/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 2 PDF icon 2158-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1 PDF icon 2159-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 2 PDF icon 2161-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 1 PDF icon 2160-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม อาคารวิศวฯ 100 ปี จำนวน 1 งาน PDF icon 25600811-2.pdf 11/08/2017 23/08/2017 25/08/2017 29/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 1, 2 ทุกชั้น, อาคาร 3, อาคาร 4 ภาควิชา, ห้องน้ำรวม (โรงอาหาร) อาคาร 4, อาคาร 5, อาคารศัลวิธานนิเทศ และอาคารวิศวฯ 100 ปี จำนวน 1 งาน PDF icon 25600811-3.pdf 11/08/2017 21/08/2017 23/08/2017 28/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ EDS จำนวน 1 ชุด PDF icon 25600811-6.pdf 11/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 17/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ จำนวน 6 ชุด PDF icon 2085-0.pdf 10/08/2017 17/08/2017 18/08/2017 25/08/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)