ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง

ขอรับเอกสาร: 
08 มี.ค. 2017 - 17 มี.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
28 มี.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
31 มี.ค. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
11 เม.ย. 2017