ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง

ขอรับเอกสาร: 
พุธ, 8 มีนาคม, 2017 - ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
อังคาร, 28 มีนาคม, 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
ศุกร์, 31 มีนาคม, 2017
กำหนดเสนอราคา: 
อังคาร, 11 เมษายน, 2017