ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Close Circuit Television) PDF icon 2963-2.pdf 10/11/2017
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้อง Webcam สำหรับติดตั้งที่เคาน์เตอร์บริการ PDF icon 2963-1.pdf 10/11/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด PDF icon 2661-0.pdf 25/09/2017 02/10/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ กระบอกตา สำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 20 กล้อง PDF icon 2662-0.pdf 22/09/2017 04/10/2017
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผลิตแถบตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด PDF icon 2293-1.pdf 30/08/2017 05/09/2017 12/09/2017 18/09/2017
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศักยกรรมตา ศักยกรรมกระดูกและไขสันหลัง จำนวน 1 ชุด PDF icon 2252-0.pdf 29/08/2017 04/09/2017 06/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างบริการเดินรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบไม่มีการจัดเก็บค่าโดยสาร PDF icon 2297-1.pdf
PDF icon 2297-2.pdf
25/08/2017 07/09/2017 11/09/2017 19/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ, อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์14 พื้นที่จอดรถ4 PDF icon 2295-1.pdf
PDF icon 2295-2.pdf
25/08/2017 01/09/2017 07/09/2017 13/09/2017
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (DILATOMETER) จำนวน 1 ชุด PDF icon 2292-2.pdf 25/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 06/09/2017
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscope) จำนวน 1 ชุด PDF icon 2292-1.pdf 25/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 06/09/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฎิบัติการสี่ภาควิชา จำนวน 1 งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF icon 2352-0.pdf 25/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 01/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกระบวนการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายประจำปี PDF icon 2255-1.pdf
PDF icon 2255-2.pdf
24/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา PDF icon 2283-1.pdf
PDF icon 2283-2.pdf
24/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 06/09/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาจ้างโครงการขุดคูน้ำ PDF icon 2296-1.pdf
PDF icon 2296-2.pdf
24/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต PDF icon 2257-1.pdf
PDF icon 2257-2.pdf
23/08/2017 01/09/2017 06/09/2017 19/09/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)