ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ PDF icon ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 12/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)การจัดจ้างทำ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
PDF icon รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้างทำ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
22 ก.พ. 2017 06 มี.ค. 2017 09 มี.ค. 2017 17 มี.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)การซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ
PDF icon ข้อกำหนด และรายการประกอบแบบของงานระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5
20 ก.พ. 2017 28 ก.พ. 2017 03 มี.ค. 2017 13 มี.ค. 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ confocal laser scanning_อ จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ confocal laser scanning_อ จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/60
20 ก.พ. 2017 27 ก.พ. 2017 28 ก.พ. 2017 06 มี.ค. 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/60
20 ก.พ. 2017 27 ก.พ. 2017 28 ก.พ. 2017 07 มี.ค. 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 เครื่อง PDF icon ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 เครื่อง
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/60
20 ก.พ. 2017 27 ก.พ. 2017 28 ก.พ. 2017 07 มี.ค. 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/60
20 ก.พ. 2017 27 ก.พ. 2017 28 ก.พ. 2017 06 มี.ค. 2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ PDF icon 0135-0.pdf 20 ม.ค. 2017 03 ก.พ. 2017 07 ก.พ. 2017 15 ก.พ. 2017
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน PDF icon ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
19 ม.ค. 2017 25 ม.ค. 2017 26 ม.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานการใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานการใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 13/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานการใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
17 ม.ค. 2017 27 ม.ค. 2017 31 ม.ค. 2017 09 ก.พ. 2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography) จำนวน 1 ชุด PDF icon 3106.pdf 16 ธ.ค. 2016 21 ธ.ค. 2016 21 ธ.ค. 2016 23 ธ.ค. 2016
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ประกวดราคาซื้อขุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 3154-0.pdf 16 ธ.ค. 2016 16 ธ.ค. 2016 20 ธ.ค. 2016 23 ธ.ค. 2016
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องบดอัดแบบไจราทอรี่ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 3193-0.pdf 15 ธ.ค. 2016 20 ธ.ค. 2016 21 ธ.ค. 2016 26 ธ.ค. 2016
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง PDF icon ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง
PDF icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
09 ธ.ค. 2016 20 ธ.ค. 2016 21 ธ.ค. 2016 28 ธ.ค. 2016
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ PDF icon ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ
09 ธ.ค. 2016 20 ธ.ค. 2016 21 ธ.ค. 2016 28 ธ.ค. 2016
สถาบันวิจัยพลังงาน ประกวดราคาซื้อระบบแปรรูปชีวมวลเป็นไบโอออยล์โดยการไพโลซิส (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกวดราคาซื้อระบบแปรรูปชีวมวลเป็นไบโอออยล์โดยการไพโลซิส (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560
08 ธ.ค. 2016 15 ธ.ค. 2016 04 ม.ค. 2017

หน้า

Subscribe to ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์