ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 1 ชุด PDF icon 0895-0.pdf 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด PDF icon 0896-0.pdf 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่อโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง PDF icon 0884-0.pdf 25/04/2017 03/05/2017 09/05/2017 19/05/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและทำเทคนิคพิเศษ จำนวน 1 ชุ 19/04/2017 24/04/2017 25/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ขนาด 1600 CC จำนวน 7 คัน PDF icon 0778-0.pdf 05/04/2017 18/04/2017 20/04/2017 27/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่อโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง PDF icon ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) และเครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 19/60
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) และเครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS
PDF icon ข้อกำหนดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง
21/03/2017 28/03/2017 04/04/2017 19/04/2017
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ PDF icon ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/59
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
17/03/2017 30/03/2017 04/04/2017 20/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง PDF icon ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง
17/03/2017 28/03/2017 31/03/2017 11/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกวดราคาซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 15/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)การประกวดราคาซื้อระบบ Application Monitoring Tool
14/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 03/04/2017
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน PDF icon ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2560
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
02/03/2017 07/03/2017 09/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ PDF icon ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 12/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)การจัดจ้างทำ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
PDF icon รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้างทำ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
22/02/2017 06/03/2017 09/03/2017 17/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14/60
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)การซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ
PDF icon ข้อกำหนด และรายการประกอบแบบของงานระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5
20/02/2017 28/02/2017 03/03/2017 13/03/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ confocal laser scanning_อ จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ confocal laser scanning_อ จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/60
20/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 06/03/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/60
20/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 07/03/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 เครื่อง PDF icon ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 เครื่อง
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/60
20/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 07/03/2017

หน้า

Subscribe to ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์