การกำหนดค่าสำหรับโปรแกรม Thunderbird

ทำการเปิดโปรแกรม Thunderbird

1. ทำการเปิดส่วน Account Settings โดยเลือก Menu Tool > Account Settings…

รูป 1 หน้าจอ Account Settings

2. กำหนดค่าหน้าจอ Account Settings เลือก Server Settings จากทางซ้าย กำหนด Server Name เป็น imaps.it.chula.ac.thPort 993 เลือกการเข้ารหัสแบบ SSL ดังรูป

รูป 2 หน้าจอ Account Settings (Server Settings)

 3.เลือก Outgoing Server (SMTP) คลิกปุ่ม Edit ดังรูป 3

รูป 3 Account Settings (Outgoing Server (SMTP))

4. กำหนดค่า Server Name ภายในหน้าจอ SMTP Server เป็น smpts.it.chula.ac.th ดังรูป 4 ทำการคลิกปุ่ม OK

รูป 4 หน้าจอ SMTP Server