นิสิต

*** เฉพาะนิสิตปีปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถขอรับรหัสผ่านได้ ***

คู่มือจัดการบัญชีผู้ใช้
เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ CUNET

ข้อมูลการใช้บริการ CUNET

พื้นที่สำหรับเมล(Inbox) 2 G
พื้นที่ส่วนบุคคล(Home) 100 MB
ขนาดเมลต่อฉบับ(ไม่เกิน) 30 MB

 

!!! หลังจากได้รับรหัสผ่านแล้ว โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th

และเปิดการใช้งานคำถามพร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ !!!

 คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านและตั้งคำถาม http://www.it.chula.ac.th/sites/default/files/file/CU-userportal.pdf

 CUNET Account
คำแนะนำ
1. เปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th และเปิดการใช้งานคำถามพร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ
2. username สำหรับนิสิตคืออะไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/pw-student
3. ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/forget-pw
4. นิสิตจะทราบอีเมลได้อย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/mail-student
5. นิสิตจะเข้าเมลได้อย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/student-login-webmail
6. eduroam คืออะไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/what-is-eduroam

 รหัสผ่านที่นิสิตจะได้รับสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. บริการโฮมเพจส่วนบุคคล
3. บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Blackboard
4. บริการเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi

 

***สำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
รูปแบบอีเมลจะเปลี่ยนเป็น เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก@student.chula.ac.th เช่น 6034567890@student.chula.ac.th
แต่การเข้าใช้ระบบเว็บเมลยังคงเป็น username เลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก เช่นเคย