ผู้บริหารและบุคลากร

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P4
รุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล
Mr. Rungroj Kittithawornkul
E-mail: Rungroj.K@chula.ac.th 
 
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P5
วีรเดช เพ็งกระจ่าง
Mr. Weeradach Phengkrajang
E-mail: Weeradach.P@Chula.ac.th 
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P4
รุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล
Mr. Rungroj Kittithawornkul
E-mail: Rungroj.K@chula.ac.th 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P5
เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์
Mr. Lerdpong Lerdpaisarnwong
E-mail: Lerdpong.L@Chula.ac.th 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P6
ปณิตา บุญมา
Ms. Panita Boonma
E-mail: Panita.B@Chula.ac.th 
 
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ระบบสารสนเทศ) P8
บุญชัย โชติไพบูลย์พันธุ์
Mr. Boonchai Chotpaiboonpun
E-mail: Boonchai.C@Chula.ac.th 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร์
Mr. Surasak Julkananusart
E-mail: Surasak.J@Chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
กมลเทพ วิทิตวโรดม
Mr. Kamoltape Witidwarodom
E-mail: Kamoltape.W@chula.ac.th
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ธราธร พรมสะอาด
Mr. Tharathorn Phromsa-ard
E-mail: Tharathorn.P@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง(คอมพิวเตอร์) P8
ปาติชาต์ สัมนา
Mr. Paticha Sammana
E-mail: Paticha.S@chula.ac.th

ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P6
ชุติมา ตั้งใจขจร
Ms. Chutima Tangjaikajorn
E-mail: Chutima.Ta@Chula.ac.th 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โสภา รองเมือง
Ms. Sopa Rongmueang
E-mail: Sopa.R@Chula.ac.th 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วรรณอนงค์ พาชื่น
Ms. Wan-anong Phacheun
E-mail: Wananong.P@Chula.ac.th  
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
จินตนา เสริมพณิชกุล
Ms. Chintana Srempanichakul
E-mail: Chintana.Sr@Chula.ac.th 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ชัยวัฒน์ มิ่งขวัญสกุล
Mr. Chaiwat Mingkhwansakul
E-mail: Chaiwat.Mi@Chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ธรากร ชงเชื้อ
Mr. Tharakorn Chongchua
E-mail: Tharakorn.C@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อุดมชัย สุเทพารักษ์
Mr. Udomchai Sutheparaks
E-mail: Udomchai.S@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ณฐศร เบญจพล
Ms. Natasorn Benjapon
E-mail:  Natasorn.L@Chula.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
วรพล  สงวนศักดิ์ภักดี
Mr. Worapol Sanguansakpakdee
E-mail: Worapol.S@Chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ยิ่งสกล ใจบุญ
Mr. Yingsakol Jaiboon
E-mail: Yingsakol.J@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ชิน เรืองวิไลรัตน์
Mr. Chin Ruengvilairat
E-mail: Chin.R@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
รัชนี มนุญพาณิชย์
Ms. Ratchanee Manoonpanich
E-mail: Ratchanee.M@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
พจน์ ปัญญวุฒิ
Mr. Poj Punyavut
E-mail: Poj.P@chula.ac.th
   

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P7
ประสิทธิ์ หาญเสน่ห์ลักษณ์
Mr. Prasit Hansaneluck
E-mail: Prasit.H@Chula.ac.th 
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
ณัฐชัย พิสุทธิวงษ์
Mr. Natthachai Phisutthiwong
E-mail: Natthachai.P@Chula.ac.th 
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
นิเวศ พรวรรณะศิริเวช
Mr. Nivet Ponvannasirivetch
E-mail: Nivet.P@Chula.ac.th  
 
  เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8
สาคร ปรีดาศักดิ์
Mr. Sakorn Preedasak
E-mail: Sakorn.P@Chula.ac.th 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
มานะ ชมวงษ์
Mr. Mana Chomwong
E-mail: Mana.C@chula.ac.th
 
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ระบบสารสนเทศ) P8
วศิน ทรัพย์เจริญศรี
Mr.Vasin Subjarounsee
E-mail: Vasin.S@Chula.ac.th
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ระบบสารสนเทศ) P8
สุทธิวา สิทธิสังข์
Mr.Suttivar Sittisung
E-mail: Suttivar.S@Chula.ac.th
   

งานด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P3
ชยา ลิมจิตติ
Mr. Chaya Limchitti
E-mail:  Chaya.L@Chula.ac.th
 
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อริสรา บุญมา
Miss Arisara Boonma
E-mail: Arisara.B@chula.ac.th

งานด้านธุรการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
พรทิพย์ งามเกตุวิรุฬห์
Ms. Pornthip Ngarmketwirun 
E-mail: Pornthip.N@Chula.ac.th 
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8
จันทร์เพ็ญ ทิวาวงษ์
Ms. Janphen Tiwawong
E-mail: Janphen.T@chula.ac.th 
  พนักงานสถานที่ บ1
สุชาติ พงษ์ทอง
Mr. Suchat Pongthong
E-mail: Suchat.P@Chula.ac.th