บริการซอฟต์แวร์ SPSS Version 22

ข้อกำหนด

  1. สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

  2. ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต

  3. สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

  4. หากใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยต้องทำการเชื่อมต่อ CUNET VPN (Cisco AnyConnect) ก่อนการใช้โปรแกรมทุกครั้ง

  5. ลักษณะโปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์แบบ Concurrent user license โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด หากติดตั้งผิดประเภทจะไม่สามารถใช้งานได้

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม โดยพิมพ์ username password ที่เป็น CUNET Account

 โปรแกรม SPSS Version 22

 

คู่มือเอกสาร