บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงของแต่ละโปรแกรม

 

Microsoft

   Microsoft
 

Adobe

   Adobe
 

SPSS

   SPSS v17 | SPSS v22
 

Malware Protection

   Malware Protection