ขอบเขตภารกิจ

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีขอบเขตภารกิจ ดังนี้

  1. เสนอแนวนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีเอกภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
  2. กำหนด กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระกิจที่รับผิดชอบ โดยใช้ระบบเครือ ข่ายสาย ใยแก้วเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน
  3. กลั่นกรองแผนเครือข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
  4. วาง มาตรฐานและกำกับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อ ประโยชน์การ เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคคล งบประมาณ วิชาการ นิสิต ให้เป็นระบบ ในภาพรวม ระดับ มหาวิทยาลัย
  5. บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ์ การเรียนทางไกลแบบสองทาง
  6. สร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
  7. ให้บริการทางวิชาการในรูปการให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศ