ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อตู้แช่แข็งเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิจัย อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
02/03/2017 - 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14/02/2017 - 23/02/2017 06/03/2017 07/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 ระบบ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14/02/2017 - 23/02/2017 03/03/2017 06/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงเหล็กซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก จำนวน 300 ตัว ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10/02/2017 - 21/02/2017 23/02/2017 24/02/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุด Multi Purpose Training Room จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
08/02/2017 - 22/02/2017 22/02/2017 28/02/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
02/02/2017 - 14/02/2017 23/02/2017 24/02/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเตรียมตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 24/01/2017 - 03/02/2017 06/02/2017 07/02/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาเผาโลหะแบบท่อ อุณหภูมิ 1600 องศา จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 16/01/2017 - 27/01/2017 30/01/2017 31/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ สำหรับถ่ายภาพพื้นผิว 3D จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 16/01/2017 - 26/01/2017 27/01/2017 30/01/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบบันทึกเสียงดิจิทัลเพื่องานผลิตสื่อ จำนวน 1 ระบบ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25/01/2017 - 07/02/2017 07/02/2017 15/02/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างตัวอักษรและภาพกราฟิก จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25/01/2017 - 07/02/2017 07/02/2017 16/02/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมกันชนิดกลุ่ม จำนวน 11 ชุด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25/01/2017 - 07/02/2017 07/02/2017 17/02/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19/01/2017 - 26/01/2017 26/01/2017 30/01/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 2 อาคารจามจุรี 1 (ศูนย์เครือข่ายฯ) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11/01/2017 - 23/01/2017 30/01/2017 31/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องวัดความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 10/01/2017 - 20/01/2017 23/01/2017 24/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม จำนวน 60 ชุด ดาวน์โหลด 04/01/2017 - 13/01/2017 16/01/2017 17/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2,000 องศา จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 05/01/2017 - 18/01/2017 19/01/2017 20/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องวัดก๊าซไอเสีย จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 04/01/2017 - 16/01/2017 17/01/2017 18/01/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลด 05/01/2017 - 17/01/2017 17/01/2017 25/01/2017
สถาบันวิจัยพลังงาน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องฮีทปั๊ม ระบบท่อ และถังเก็บน้ำร้อน จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 04/01/2017 - 16/01/2017 16/01/2017 18/01/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)